03/08/2016

31 cách tập với thanh trượt

1. Rút gối

Untitled4.png
Untitled5.png
2. Động tác leo núi

3. Động tác leo núi từng chân

Untitled6.png

4. Cross Mountain Climber


5. Wide Mountain Climber

Untitled7.png


Untitled8.png

6. Plank Jack

7. Pike

Untitled9.png

 Untitled10.png

8. Thai Plank

9. Side Knee Tuck

Untitled11.png

Untitled12.png

10. Reverse Tuck

Untitled13.png


Untitled14.png

11. Skater

12. Reverse Lunge

Untitled15.png

13. Squat

14. Lateral Lunge

Untitled16.png

15. Reaching Reverse Lunge

16. Plank Kick-Out

Untitled17.png

Untitled18.png

17. Toe Point

18. Sliding Burpees

Untitled19.png

Untitled20.png

19. Curtsy Lunge

20. Sliding Jacks Into Wide Squat

Untitled21.png

Untitled22.png

21. Leg Circle

22. Corkscrew

Untitled23.png

Untitled24.png

23. Side Plank with Leg Cross

24. Ski

Untitled25.png

25. Grasshopper

26. Arm Slide

Untitled26.png

27. Sliding Push-Up

28. Arm Circle

Untitled27.png

Untitled28.png

Untitled29.png

29. Arm Cross-Under

30. Staggered Push-Up

Untitled30.png

Untitled31.png

31. Arm Crawl