SCHEDULE

Khoá học Lớp học Ngày học Thời gian học Đăng kí
Yoga ASHTANGA-YOGA.jpg T7 07:00 Đăng ký tập thử
HATHA.jpg T2 16:45 Đăng ký tập thử
T5 14:30
T6 06:05
T7 15:00 & 17:00
GENTLE-YOGA.jpg T4 06:05 Đăng ký tập thử
CN 07:00
sunrise.jpg T2 & T7 06:05 Đăng ký tập thử
T3 06:15
yin.jpg T6 18:15 Đăng ký tập thử
BACKBEND.jpg T5 17:00 Đăng ký tập thử
sun-salution.jpg T2 06:15 Đăng ký tập thử
T5 06:05
vinyasa.jpg T2 18:15 Đăng ký tập thử
T6 16:45 & 18:15
CN 15:00
strech-yoga.jpg T2 11:45 Đăng ký tập thử
T3 17:00
T5 06:15
beginer.jpg T3 14:30 Đăng ký tập thử
BALANCE-YOGA.jpg T3 06:15 Đăng ký tập thử
T4 11:45
T2 17:00 Đăng ký tập thử
T5 18:15
T6 11:45
CN 17:00
HIP.jpg T4 16:45 & 18:15 Đăng ký tập thử
POWER.jpg T6 17:00 Đăng ký tập thử
Asana-Yoga.jpg T3 06:05 Đăng ký tập thử
T4 06:15 & 17:00
T5 11:45
T7 18:15
Group fitness ZUMBA.jpg T2 15:00 & 18:00 Đăng ký tập thử
T3 09:30 & 19:00
T4 12:00
T5 & T7 18:00
T6 09:30 & 12:00
CN 15:00
SHAPE-UP.jpg T7 15:00 Đăng ký tập thử
CN 09:30
ABS.jpg T2 & T5 & T7 09:30 Đăng ký tập thử
T7 & CN 12:00
T4 & T7 19:00
DANCE-FITNESS.jpg T4 15:00 Đăng ký tập thử
BODYWORK.jpg T2 19:00 Đăng ký tập thử
MMA.jpg CN 18:00 Đăng ký tập thử
GYMBALL.jpg T3 12:00 Đăng ký tập thử
BUMTUM.jpg T2 12:00 Đăng ký tập thử
T3 & T6 18:00
T4 09:30
T5 19:00
STEPCORE.jpg T6 15:00 & 19:00 Đăng ký tập thử
CN 19:00
Dance-Party.jpg T5 12:00 Đăng ký tập thử
BOOTCAMP.jpg T6 18:00 Đăng ký tập thử
Power-CX.jpg T4 18:00 Đăng ký tập thử