Lịch HỌC TUẦN TỪ 5/9 - 11/9/2016

Khoá học Lớp học Ngày học Thời gian học Đăng kí
Yoga T3, T4 (2 lớp) và T6 06:05 Đăng ký tập thử
T5 12:00
T7 17:00
hatha-yoga.jpg T2 11:45 & 17:00 Đăng ký tập thử
T7 07:00
T2 (2 lớp) 06:05 Đăng ký tập thử
T5 06:05 & 15:00 Đăng ký tập thử
CN 07:00
T4 11:45 Đăng ký tập thử
T6 11:45 Đăng ký tập thử
T3 15:00 Đăng ký tập thử
T3 17:00 Đăng ký tập thử
T3 & T5 18:15 Đăng ký tập thử
T6 17:00
T6 18:15 Đăng ký tập thử
slim.jpg T5 & CN 17:00 Đăng ký tập thử
T7 18:15
CN 15:00 Đăng ký tập thử
T4 18:15 Đăng ký tập thử
T2 18:15 Đăng ký tập thử
T4 17:00
T7 15:00
Group fitness T3 09:30 & 18:00 Đăng ký tập thử
T5, T7, CN 15:00
T2, T6 15:00 Đăng ký tập thử
T4 & CN 09:30 Đăng ký tập thử
T3 19:00 Đăng ký tập thử
T4 15:00
T6 10:00
T2 19:00 Đăng ký tập thử
T5 10:30
T7 11:30
T2 & T6 11:00 Đăng ký tập thử
T7 19:00
Đăng ký tập thử
T3 15:00 Đăng ký tập thử
T2 18:00 Đăng ký tập thử
CN 18:00
T4 & T6 18:00 Đăng ký tập thử
T7 18:00 Đăng ký tập thử
T3 11:45 Đăng ký tập thử
T4 19:00
CN 08:30
T5 & CN 19:00 Đăng ký tập thử
Đăng ký tập thử
T6 19:00 Đăng ký tập thử