Lịch HỌC

Khoá học Lớp học Ngày học Thời gian học Đăng kí
Yoga Pranayama-Yoga.jpg T3 06:05 Đăng ký tập thử
T7 15:00
HATHA.jpg T3 & T4 06:05 Đăng ký tập thử
982602.jpg T3 11:45 Đăng ký tập thử
T6 06:05
CN 17:00
yin.jpg T3 17:00 Đăng ký tập thử
T6 18:15
BACKBEND.jpg T4 17:00 Đăng ký tập thử
vinyasa.jpg
T2 & T4 & T7
18:15 Đăng ký tập thử
T3 14:30
T7 06:05
beginer.jpg T3 14:30 Đăng ký tập thử
BALANCE-YOGA.jpg T2 17:00 Đăng ký tập thử
T5 14:30
strech-yoga.jpg T2 & T5 11:45 Đăng ký tập thử
T5 18:15
CN 07:00
sunrise.jpg T2 06:05 Đăng ký tập thử
T5 06:05
hqdefault.jpg T4 & T7 17:00 Đăng ký tập thử
Asana-Yoga.jpg T4 & T6 11:45 Đăng ký tập thử
T5 17:00
HIP.jpg T3 18:15 Đăng ký tập thử
T6 17:00
CN 15:00
Group fitness ZUMBA.jpg T2 & T6 & T7 & CN 15:00 Đăng ký tập thử
T2 & T5 & T7 18:00
T4 & T6 12:00
ABS.jpg T4 & T7 19:00 Đăng ký tập thử
DANCE-FITNESS.jpg T4 15:00 Đăng ký tập thử
BODYWORK.jpg T2 19:00 Đăng ký tập thử
MMA.jpg T3 12:00 Đăng ký tập thử
T4 18:00
CN 17:00
BUMTUM.jpg T2 12:00 Đăng ký tập thử
T3 & T6 18:00
T5 19:00
STEPCORE.jpg T6 19:00 Đăng ký tập thử
CN 18:00
Dance-Party.jpg T2 & T7 06:05 Đăng ký tập thử
T5 12:00