Lịch HỌC

Khoá học Lớp học Ngày học Thời gian học Đăng kí
Yoga T2 17:00 Đăng ký tập thử
T4 06:05
T6 11:45
hatha-yoga.jpg T2 11:45 Đăng ký tập thử
T4 18:15
T6 06:05
T7 17:00
CN 07:00
T4 11:45 Đăng ký tập thử
T5 06:15 14h30
93bac612d94f5c1be6a39ac5e0930369-750x400.jpg T6 18:15 Đăng ký tập thử
download.jpg T7 18:15 Đăng ký tập thử
sunsalutation.jpg T2 & T6 06:15 Đăng ký tập thử
vinyasa-yoga-logo-hihi-500x394.jpg
T3
06:05 Đăng ký tập thử
06:15
14:30
T5 11:45
CN 15h
maxresdefault.jpg T5 18:15 Đăng ký tập thử
balance-yoga.jpg T2 06:05 Đăng ký tập thử
T3 17:00 Đăng ký tập thử
T7 06:05
CN 06:15
Sunrise-yoga.jpg T5 06:05 Đăng ký tập thử
T3 18:15 Đăng ký tập thử
T7 15:00
CN 17:00
T2 18:15 Đăng ký tập thử
T4 & T6 17:00
T7 07:00
Group fitness T2 18:00 Đăng ký tập thử
T3 09:30 & 19:00
T5 12:30 & 18:00
T6 09:30 & 12:00
T7 15:00 & 18:00
CN 15:00
Shape-Up-review.jpg T3 12:00 Đăng ký tập thử
CN 09:30
T2 & T5 & T7 09:30 Đăng ký tập thử
T4 & T7 19:00
T2 & T4 15:00 Đăng ký tập thử
maxresdefault-1-.jpg T4 & CN 18:00 Đăng ký tập thử
T2 12:00 Đăng ký tập thử
T2 & T5 & CN 19:00 Đăng ký tập thử
T4 09:30
core-fit.jpg T6 15:00 & 19:00 Đăng ký tập thử
yoga.jpg T6 18:00 Đăng ký tập thử
download-1-.jpg T4 12:00 Đăng ký tập thử
fitness2.jpg T6 18:00 Đăng ký tập thử