19/06/2016

Ưu đãi cho chủ thẻ ngân hàng

1. Shinhan Bank Giảm 5% khi đăng ký thẻ Hội viên Thời gian kết thúc ưu đãi: 30/09/2016
2. Lien VietPost Bank Giảm 5% khi đăng ký thẻ Hội viên Thời gian kết thúc ưu đãi: 30/09/2016
3 ABBank Giảm 5% khi đăng ký thẻ Hội viên Thời gian kết thúc ưu đãi: 05/09/2016
4 Tiên Phong Giảm 5% khi đăng ký thẻ Hội viên Thời gian kết thúc ưu đãi: 30/09/2016
5 Maritime Bank Giảm 5% khi đăng ký thẻ Hội viên Thời gian kết thúc ưu đãi: 30/09/2016
6 VP Bank Giảm 10% khi đăng ký thẻ Hội viên Thời gian kết thúc ưu đãi: 01/08/2016
7 Pvcom bank Giảm 5% khi đăng ký thẻ Hội viên Thời gian kết thúc ưu đãi: 30/09/2016